ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

കണ്ടെയ്നറുകൾക്കും ഓർക്കസ്ട്രേഷനുമായി അലേർട്ട്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു

Last modified April 15, 2021

സിസ്ഡിഗ് പോലെ, കണ്ടെയ്നറുകൾക്കും ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പരിതസ്ഥിതികൾക്കുമുള്ള നേറ്റീവ് പിന്തുണ ഫാൽക്കോക്കും ഉണ്ട്. -k ഉപയോഗിച്ച്, ഇവൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Kubernetes pod/namespace/deployment തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ഇവൻറുകൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നൽകിയിട്ടുള്ള Kubernetes API സർവറുമായി ഫാൽക്കോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. -m ഉപയോഗിച്ച്, ഫാൽക്കോ ഇതേ കാര്യം ചെയ്യാനായി മാരത്തൺ സർവറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

സിസ്ഡിഗ് പോലെ, k8s-സൌഹൃദ/മെസോസ്-സൌഹൃദ/കണ്ടെയ്നർ-സൌഹൃദ/പൊതു രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക്, രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിനെ മാറ്റുന്ന -pk/-pm/-pc/-p ആർഗ്യുമെൻറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫാൽക്കോയും റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും.എന്നിരുന്നാലും, സിസ്ഡിഗിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിൻറെ ഉറവിടം നിയമങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ്, കമാൻഡ് ലൈനിലല്ല. എങ്ങനെയാണ് -pk/-pm/-pc/-p, നിയമങ്ങളുടെ output ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ രൂപകൽപ്പനാ സ്ട്രിങ്ങുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ പേജ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

k8s/മെസോസ്/കണ്ടെയ്നർ എന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ഓപ്ഷനുകളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിധങ്ങളിൽ ആണ്:

  • നിയമ ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ, രൂപകൽപ്പനാ സ്ട്രിങ്ങ് %container.info എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ, അവയിലേതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,അത് -pk/-pm/-pc എന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള മൂല്യത്താൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷനും നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ,അതിന് പകരം %container.info ഒരു ജനറിക് ആയ %container.name (id=%container.id) ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.

  • രൂപകൽപ്പനാ സ്ട്രിങ്ങ് %container.info എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ,കൂടാതെ -pk/-pm/-pc എന്നതിൽ ഒരെണ്ണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻറെ അവസാനം ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

  • -p ഒരു പൊതുമൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (അതായത്, -pk/-pm/-pc എന്നിവയല്ലാത്തത്), മൂല്യം ലളിതമായി അവസാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും, %container.info ഏതൊന്നും ജനറിക് മൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഫാൽക്കോ കമാൻഡ് ലൈനുകളുടെയും,നിയമങ്ങളിലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളുടെയും, ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെയും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

%container.info ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്

output: "Namespace change (setns) by unexpected program (user=%user.name command=%proc.cmdline parent=%proc.pname %container.info)"

$ falco 15:42:35.347416068: Warning Namespace change (setns) by unexpected program (user=root command=test_program parent=hyperkube k8s-kubelet (id=4a4021c50439))

$ falco -pk -k <k8s api server url> 15:42:35.347416068: Warning Namespace change (setns) by unexpected program (user=root command=test_program parent=hyperkube k8s.pod=jclient-3160134038-qqaaz container=4a4021c50439)

$ falco -p "This is Some Extra" -k <k8s api server url> 15:42:35.347416068: Warning Namespace change (setns) by unexpected program (user=root command=test_program parent=hyperkube k8s-kubelet (id=4a4021c50439)) This is Some Extra

%container.info ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലാത്ത ഔട്ട്പുട്ട്

output: "File below a known binary directory opened for writing (user=%user.name command=%proc.cmdline file=%fd.name)"

$ falco 15:50:18.866559081: Warning File below a known binary directory opened for writing (user=root command=touch /bin/hack file=/bin/hack) k8s-kubelet (id=4a4021c50439)

$ falco -pk -k <k8s api server url> 15:50:18.866559081: Warning File below a known binary directory opened for writing (user=root command=touch /bin/hack file=/bin/hack) k8s.pod=jclient-3160134038-qqaaz container=4a4021c50439

$ falco -p "This is Some Extra" -k <k8s api server url> 15:50:18.866559081: Warning File below a known binary directory opened for writing (user=root command=touch /bin/hack file=/bin/hack) This is Some Extra