ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

Last modified May 17, 2021
ശീർഷകംവെയ്റ്റ്
ഇവൻറ് ഉറവിടങ്ങൾ5

ഫാൽക്കോയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇവൻറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും, അസാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ഈ ഇവൻറുകളിൽ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും കഴിയും. നിലവിൽ, ഫാൽക്കോ ഇനി പറയുന്ന ഇവൻറ് ഉറവിടങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നു: