ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

Last modified April 2, 2021
ശീർഷകംവിവരണംവെയ്റ്റ്
മൂന്നാം കക്ഷി സംയോജനങ്ങൾഫാൽക്കോ കോറിൽ നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവെൻ സംയോജനങ്ങൾ7

ഒരു പ്രാദേശിക യന്ത്രത്തിലോ, ക്ലൌഡിലോ, ഒരു നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട Kubernetes ക്ലസ്റ്ററിലോ, അല്ലെങ്കിൽ loT, എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നിവയിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന K3s പോലുള്ള Kubernetes ക്ലസ്റ്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫാൽക്കോയെ വിന്യസിക്കാം. പരിശോധിക്കാനായി, നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയും, minikube, kind, MicroK8s, മറ്റുള്ളവ പോലുള്ള പഠന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഫാൽക്കോയെ സംയോജിപ്പിച്ച് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫാൽക്കോയെ CoreOs, Google Kubernetes Engine (GKE), K3s, മറ്റുള്ളവ പോലുള്ള ഉത്പാദന പരിതസ്ഥിതിയിലും വിന്യസിക്കാവുന്നതാണ്.Last modified April 2, 2021: third party doc translations (b8cab96)