ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

Last modified May 17, 2021
ശീർഷകംവെയ്റ്റ്
ഔട്ട്പുട്ടുകൾ1

ഇതാണ് ഫാൽക്കോ gRPC ഔട്ട്പുട്ട് APIകളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ബഫർ സ്കീമ നിർവചനം.

// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
/*
Copyright (C) 2023 The Falco Authors.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
*/

syntax = "proto3";

import "google/protobuf/timestamp.proto";
import "schema.proto";

package falco.outputs;

option go_package = "github.com/falcosecurity/client-go/pkg/api/outputs";

// This service defines the RPC methods
// to `request` a stream of output `response`s.
service service {
 // Subscribe to a stream of Falco outputs by sending a stream of requests.
 rpc sub(stream request) returns (stream response);
 // Get all the Falco outputs present in the system up to this call.
 rpc get(request) returns (stream response);
}

// The `request` message is the logical representation of the request model.
// It is the input of the `output.service` service.
message request {
 // TODO(leodido,fntlnz): tags not supported yet, keeping it for reference.
 // repeated string tags = 1;
}

// The `response` message is the representation of the output model.
// It contains all the elements that Falco emits in an output along with the
// definitions for priorities and source.
message response {
 google.protobuf.Timestamp time = 1;
 falco.schema.priority priority = 2;
 falco.schema.source source_deprecated = 3 [deprecated=true];
 string rule = 4;
 string output = 5;
 map<string, string> output_fields = 6;
 string hostname = 7;
 repeated string tags = 8;
 string source = 9;
}